آیا از عملکرد برنامه نود و عادل فردوسی پور در سال ۹۷ رضایت دارید؟

آیا برخورد مدیر شبکه ۳ با عادل فردوسی پور درست بود؟
رضایت از 90
بله
خیر
14.61%
85.39%
5852
1001
برخورد مدیر شبکه ۳
بله
خیر
93.62%
6.38%
434
6366
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تعداد کل شرکت کنندگان: 6853
نام شماره تماس برخورد با عادل عملکرد 90
مهدی 0935*****27 خیر بله
مسعود سخایی 0918*****26 خیر بله
Ghodrat 0913*****04 خیر بله
Ararara 0919*****92 خیر بله
امیرحسین صابونی 0933*****69 خیر بله
بی نام 0912*****12 خیر خیر
navid 0905*****66 بله خیر
رضا 0936*****52 خیر بله
Mohammad Javad 0910*****13 خیر بله
بی نام 0918*****30 خیر بله
Morteza 0919*****17 خیر بله
بی نام 0912*****62 خیر بله
مهدی عبدی 0919*****47 خیر بله
بی نام 0938*****84 خیر بله
علی قنبری 0919*****81 خیر بله
بی نام 0938*****59 بله خیر
عباس 0939*****44 خیر بله
مهدی مزارعی 0935*****90 خیر خیر
Mohamad Kh 0912*****92 خیر خیر
حمید حیدری 0914*****88 خیر خیر
ALIREZASA66 0937*****45 خیر بله
Alireza 0912*****03 خیر بله
بی نام 0939*****90 خیر بله
مهدی ربیع پور 0911*****86 بله خیر
MoEtE 0937*****26 خیر بله
بی نام 0939*****17 خیر بله
بی نام 0935*****99 خیر بله
بی نام 0937*****04 خیر بله
Solywilson 0919*****35 خیر بله
ddigital 0914*****21 خیر بله
ارش منجزی 0903*****96 بله خیر
Ali 0910*****83 خیر بله
مهدی 0912*****93 خیر خیر
بی نام 0935*****38 خیر خیر
بی نام 0916*****83 خیر بله
مسام 0938*****04 خیر خیر
بی نام 0912*****96 خیر بله
سلمان 0936*****20 خیر بله
Moh3n hashemi 0935*****10 خیر خیر
بی نام 0937*****30 خیر بله
کریم دلفی 0916*****31 خیر بله
بی نام 0910*****43 خیر بله
بی نام 0917*****38 بله خیر
Mohammadreza Hakimi 0912*****24 خیر بله
محمدرضا 0912*****32 خیر بله
شهکرمی ابرام 0901*****75 خیر بله
Amir 0910*****79 خیر بله
بی نام 0938*****99 خیر بله
Arman 0917*****35 خیر بله
مسعود موسوی 0916*****53 خیر بله
Merajaddin 0913*****49 خیر بله
کیانوش فیضی پور 0903*****49 خیر بله
Mohamad 0921*****68 خیر خیر
بی نام 0913*****33 خیر بله
سجاد طبیب نژاد 0917*****62 خیر بله
بی نام 0911*****63 خیر بله
عباس 0919*****31 خیر بله
بی نام 0912*****48 خیر خیر
امیرحسین صداقت 0939*****62 خیر بله
shayan 0901*****37 خیر بله
Ali Sahraii 0939*****52 خیر بله
علی 0939*****07 خیر بله
METI 0936*****76 خیر بله
بی نام 0903*****47 خیر بله
Mahdi 0922*****83 خیر بله
Masoud sajadi 0921*****85 خیر بله
زانیار 0901*****45 خیر خیر
و.ر 0915*****12 خیر بله
قاسم زارع 0919*****57 خیر بله
Mostafa sal 0937*****89 خیر بله
Peyman 0935*****78 خیر بله
بی نام 0916*****30 خیر بله
ابراهیم 0916*****19 خیر بله
بی نام 0905*****40 خیر بله
ارمین 0919*****48 خیر بله
بی نام 0913*****96 خیر بله
پرنیان 0937*****07 خیر بله
حامد 0912*****54 خیر بله
abolfazl 0933*****99 خیر بله
بی نام 0938*****29 خیر بله
shahab 0918*****83 خیر خیر
بی نام 0938*****88 خیر بله
Farbod atabaki 0990*****20 خیر بله
Masoud 0902*****30 بله خیر
محمد آرسنالی 0911*****91 خیر بله
بی نام 0935*****42 خیر بله
بی نام 0935*****93 خیر بله
مهدی دهقانی 0912*****12 خیر بله
Rizoo 0914*****35 خیر بله
Arbat 0939*****99 خیر بله
بی نام 0939*****73 خیر بله
امید احمدی 0911*****58 خیر بله
بی نام 0939*****76 خیر بله
امیرحسین 0912*****35 خیر بله
بی نام 0918*****10 خیر بله
محمد 0919*****88 خیر بله
Heisenberg 0935*****99 خیر بله
بی نام 0937*****20 خیر بله
افشین 0937*****96 بله خیر
علی 0921*****79 خیر بله
برگزار کننده نظرسنجی : طرفداری